Algemene voorwaarden

Artikel 1. BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website behoort toe aan Evelien Bauduin.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Geldstraat 14, 9770 Kruishoutem met ondernemingsnummer BE 0743.461.646.

De zaakvoerder is Evelien Bauduin en zij is te bereiken via evelien@ikbenindetuin.be.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij Evelien Bauduin. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en deze voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan Evelien Bauduin.

Artikel 2. VOORWERP

De prestaties van Evelien Bauduin bestaan uit het verkopen van tuincoaching en opleidingen, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’.

Met uitzondering van anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor haar behoeften gecreëerd werden. Daardoor aanvaardt de klant dat Evelien Bauduin geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden.

Evelien Bauduin neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, echter zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 3. KLANTINFORMATIE

De diensten en producten van Evelien Bauduin zijn beschikbaar voor rechtspersonen en natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij Evelien Bauduin bevestigt de klant dat alle informatie die zij ons geeft correct en naar waarheid is.

Artikel 4. INSCHRIJVING EN AANKOOP

Elke inschrijving en aankoop van een Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen Evelien Bauduin en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Evelien Bauduin. Na deze bevestiging zendt Evelien Bauduin een factuur.

Artikel 5. BETALINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00.

Artikel 6. PRIJZEN

Evelien Bauduin behoudt zich altijd het recht voor om voor al haar verkopen het principe van voorafbetaling te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

Artikel 7. AUTEURSRECHTEN

Onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige manier, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige manier (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische manier) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Evelien Bauduin.

Artikel 8. ANNULATIE

Elke annulering van de bestelling van een Opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Evelien Bauduin te worden aanvaard. De bestelling van een Opleiding kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleiding nog niet in gebruik is genomen.

In geval van annulering van de bestelling van een Opleiding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

Digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald.

Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.

Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9. KOSTEN VOOR INGEBREKESTELLING EN AANMANING

Evelien Bauduin is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Evelien Bauduin te voldoen, kan Evelien Bauduin alle deelnames door de klant aan Opleidingen en/of de verdere uitvoering van diensten/levering van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

Artikel 10. OVERMACHT

Evelien Bauduin zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Evelien Bauduin is niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen.

Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er wetswijzigingen zijn opgetreden, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Evelien Bauduin), kan de Evelien Bauduin de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke verbintenissen aangegaan door Evelien Bauduin op grond van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Evelien Bauduin beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten.

Evelien Bauduin is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Evelien Bauduin is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Evelien Bauduin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Indien de aansprakelijkheid van Evelien Bauduin wordt weerhouden, is Evelien Bauduin er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

Evelien Bauduin is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers van de klant.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Oudenaarde (België).

Ongewijzigd van kracht sinds 9 maart 2022.