Privacyverklaring

Wij streven er naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Evelien Bauduin, met hoofdzetel te 9770 Kruishoutem, Geldstraat 14.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Bovendien vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Artikel 1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Evelien Bauduin verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers.

Artikel 2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Evelien Bauduin verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten
Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

Financiële administratie
Evelien Bauduin verwerkt persoonsgegevens om haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.
Deze verwerking behoort aan de ene kant tot het gerechtvaardigd belang van Evelien Bauduin, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en aan de andere kant rust er een wettelijke verplichting op Evelien Bauduin om haar boekhouding te voeren.

Onderhouden van de klantenrelatie
Evelien Bauduin verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.
Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Direct marketing
Met uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens om nieuwsbrieven te versturen, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen

Artikel 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden

Uw persoonsgegevens binnen Evelien Bauduin
Evelien Bauduin springt zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.
Evelien Bauduin heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Evelien Bauduin
Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:
• Onze boekhouder
• Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
• Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie… 

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:
Dienstverleners die ons helpen bij:
• Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
• Het versturen van onze nieuwsbrieven
• Het verwerken van online betalingen

Artikel 4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Evelien Bauduin heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek proberen wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

Artikel 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.
Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

Artikel 6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. 
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek echter te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt altijd over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be
Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot evelien@ikbenindetuin.be.
Voor we aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Artikel 7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.
Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via evelien@ikbenindetuin.be

Ongewijzigd van kracht sinds 9 maart 2022.